Hopp til hovedinnhold

Hvor mange stikkrenner finnes det i din kommune?

Vet du ikke svaret? Da er du ikke alene. Sannsynligvis er det ingen som har svar på dette spørsmålet. Bygninger, veier og større vannveier kartlegges og ajourføres jevnlig, men stikkrenner og kulverter registreres ikke systematisk på samme måte. Kart over stikkrenner er viktige for kunne gjøre gode overvannsanalyser. Oversikt over stikkrenner er selvfølgelig også viktig for å kunne drive med kontroll og vedlikehold. Flere kommuner holder nå på med innmåling og registrering av stikkrenner i felt. Da passer det bra at Blom har utviklet en ny måte for å spore opp stikkrenner automatisk med bruk av laserdata. Den kan ikke erstatte feltinnmåling, men gir et bra manuskart over alle mulige stikkrenner i et område. Hermed kan man planlegge og prioritere innmålingsarbeidet.

Utfordringer med overvann
Overvann er regn- og smeltevann som hverken infiltreres til grunnen eller ledes vekk på kontrollert måte. Klimaendringer, mer ekstremvær og nedbygging av arealer fører til større problemer med overvann. Derfor er det nå ekstra viktig at vanninfrastrukturen kan håndtere de nye behovene og at infrastrukturen vedlikeholdes. Modellering av vannveier og overvannsmengder skal gi mer innsikt i hvor det er høy risiko for store skader og hvor tiltak bør prioriteres.

Modellering av vannveier med laserdata
Vannveier kan modelleres ut i fra en terrengmodell. Metoden har følgende prinsipp: Hver celle i terrengmodellen har en høyde og vannet antas til å strømme til celler med lavere verdier, altså nedover. Hermed får man et flytretningsrutenett. Basert på dette kan man for hver celle i terrengmodellen beregne antall celler oppstrøms som renner ut i den ene cellen. Dette resultater viser, nesten på en magisk måte, vannvei-nettverket i terrenget. Om det strømmer mye eller lite vann der kan vi ikke si. Modellen tar ikke hensyn til infiltrasjon, fordampning eller grunnvannsstrømmer. Denne GIS-metoden er omtrent 30 år gammel, men har blitt mer og mer populært fordi det nå finnes heldekkende laserdata, bedre programvare og større prosesseringskraft.

Hva med stikkrenner?
Vannveianalysen gir stort sett gode resultater, men det er en utfordring med grunnlagsdataene. Laserdata beskriver terrengoverflaten og tar ikke hensyn til at vannet kan strømme i en stikkrenne under veien. Dermed vil en vannet i modellen stoppe opp og finne en annen vei enn i virkeligheten.
Det er enkelt å løse dette ved å legge inn stikkrennen i modellen, men det forutsetter at man har posisjonen til stikkrennene tilgjengelig. Nasjonal Veidatabank (NVDB) har kartlagt en del stikkrenner under riks- og fylkesveier, mens den ikke inneholder stikkrenner under kommunale eller private veier. Noen kommuner har begynt å måle inn stikkrenner i felt, men dette vil ta lang tid og bli kostbart.

Automatisk stikkrennesporing
Blom har utviklet en ny metode for å finne mulige stikkrenner med bruk av laserdata. Metoden leter automatisk rundt alle veier for å se om terrenget indikerer at det kan være stikkrenner der. Resultatet er en heldekkende oversikt over alle mulige stikkrenner, og en indikasjon på viktigheten av stikkrennen for vannveisystemet.

Send oss en melding

Send oss gjerne en forespørsel så kontakter vi deg snarlig.

Denne tjenesten er beskyttet av reCAPTCHA og  "Google Privacy Policy and Terms of Service" gjelder.